Definicja kredytu bankowego

Definicja kredytu bankowego

Kredytem bankowym nazywamy taki rodzaj pożyczki – po łacinie słowo creditum oznacza właśnie pożyczkę – w którym stroną pożyczającą jest bank. Stroną która pożycza może być osoba prywatna bądź firma. Pożyczką czyli kredytem nazywa się, według definicji, odstąpienie pewnej określonej wartości w pieniądzu lub towarach pod warunkiem zwrotu równowartości w ustalonym terminie. W umowie zawieranej między kredytobiorcą a kredytodawcą określa się wysokość kredytu, walutę kredytu, czas trwania danej umowy, warunki zwrotu wraz z odsetkami a także ewentualnie prowizja dla jednej ze stron umowy lub osoby trzeciej, a także rodzaj zabezpieczenia na wypadek niemożności spłaty kredytu przez dłużnika. Podsumowując, cechami kredytu bankowego są jego zwrotność, terminowość, oprocentowanie oraz zabezpieczenie. Bank, chcąc zminimalizować bądź uniknąć ryzyka niespłacenia przez kredytobiorcę kwoty zawartej w umowie, często żąda zabezpieczenia kredytu tak zwaną hipoteką. W przeciwieństwie do zwykłej pożyczki gotówkowej bank ma prawo znać przeznaczenie danego kredytu hipotecznego. Ze względu na termin zwrotu kredytu dzieli się kredyty na krótko, średnio i długoterminowe, ze względu na przeznaczenie rozróżniamy kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne, pod względem oprocentowania na kredyty oprocentowane i nieoprocentowane.