Badanie zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej

Decyzja o przyznaniu kredytu bankowego zależy od tak zwanej zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, czyli jego możliwości finansowych. Krótko mówiąc, czy uda mu się spłacić dany kredyt wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Bank zazwyczaj żąda od klienta kompletu dokumentów i informacji o stanie finansów, na podstawie których dokonuje oceny tej zdolności na każdy moment trwania umowy. Dotyczy to również sytuacji finansowej kredytobiorcy już po uzyskaniu kredytu oraz kontroli spłaty kredytu. W przypadku, gdy bank stwierdzi, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane lub zdiagnozuje, że terminowa spłata kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy jest niemożliwa, zgodnie z zapisami ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w części lub też w całości albo ewentualnie zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu. Przy wyborze banku i kredytu staramy się wykazać szczególną czujnością. Z drugiej strony, analogiczną czujnością a także nieporównanie większą umiejętnością przewidywania wykazują się banki, prześwietlając historię finansów potencjalnego kredytobiorcy na wylot i wyciągając na światło dzienne sprawy, o których sam nie miał pojęcia. Na przykład znaleźliśmy się w BIK z powodu niedopłaty dziesięciu złotych za wywóz śmieci w zeszłym stuleciu.