Jakie są główne zasady rachunkowości

Rachunkowość to prowadzenie zapisów odnośnie wszelkich przepływów pieniężnych pomiędzy firmami lub osobami prywatnymi. Działami rachunkowości jest księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość. Rachunkowość opiera się na zbiorze zasad, dzięki którym prowadzenie rachunkowości jest bardziej przejrzyste i zgodne z prawdą. Przede wszystkim najważniejszą z zasad jest tak zwana zasada kontynuacji działania. Oznacza ona, że rozpoczynając prowadzić księgowość dla danej firmy czy osoby fizycznej, musi być ona nieustannie kontynuowana, utrzymywana na bieżąco. Kolejna z zasad to „zasada wiernego obrazu”. Odnosi się ona do prawdziwości danych zawieranych w księgach rachunkowych. Każda operacja pieniężna musi być w nich zawarta i musi odpowiadać rzeczywistości, to znaczy kwota pieniężna nie może być zawyżona ani zaniżona. Jedną z zasad jest też „zasada ostrożności”, która nakazuje ostrożne zamieszczanie informacji w księgach rachunkowych, tak aby źródła z których pochodzą pieniądze, lub miejsca do których są one wysyłane były opisane zgodnie ze stanem faktycznym. „Zasada istotności” przyzwala na pomijanie mniejszych przepływów pieniężnych w sprawozdaniach ogólnych jeśli tylko pominięcie ich nie wpływa na to jak wygląda sytuacja finansowa danej firmy czy osoby w rozrachunku ogólnym. Oprócz podanych istnieje jeszcze szereg innych, mniej ważnych zasad dotyczących rachunkowości i księgowości.

[Total: 0    Average: 0/5]